فهرست اين سايت
صفحه اول
برنامه های راديو
بيت های هزاره گی

جستجوئی افغانسرچ.کام

شرايط استفاده
تماس با ما

  دمبوره هزاره گی و ايماغی

     
     
Oh God please be first in my life پيشلو پيشلو ای خداوند منجی و ياورم توئی
     
Oh dear brother, let us sing praises of God برار جان بيا که ما و تو بخوانيم، ثنائی رب مهربان...
     
Come let us harvest the plenty...بيا ای دوست بيا که کنيم آشار
     
There is no hope but God بيا سر کنيم دمبوره ای هزاره
     
It is God who made the Heavens and the Earthخدا جور کده ای ارض و سما ره، هوا دريا جهان...
     
O Lord, be merciful to us.. .خدايا رهم کن بر بندگانت، بتاب بر من نور...
     
Oh Lord you are my Shepherd...  خدای مهربان توئی شبانم
     
The way that God's is not - that way is not for meنروم گرچه بود زر را چو دريای عظيم...
     

غزلهای هزاره گی با تبله و ستار و...

     
     
The Hazara Valley reflects the glory of God...وختی که از کوتل هزاره، راه موروم از مينکلی دره...
     
I will be your witness Oh Lord in Hazara landای خداوند محبت مه، جانم ره يا رب مديوم تو ره...
     
Christ came into this World to save us allاماد مسيح ده ای جهان، بلده نجات آر انسان...
     
Christ says: Come to me so that I give you...واز کو اوقره ای خوره الئی، شاو تیر شد نکو تو للئی.
     
سرودهای ديگر: www.afghanpodcast.com